Зразки бібліографічних описів

Бібліографічний опис документів здійснюється відповідно до:
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання»
ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления».
ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»
Міжнародні правила цитування та посилання в наукових роботах

Слова і словосполучення скорочуються відповідно до:
ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис і скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (ISO 4:1984, NEQ; ISO 832:1994, NEQ
ГОСТ Р 7.0.12-2011 «СИБИД. Библиографическая запись. Сокращение слов и словосочетаний на русском языке. Общие требования и правила»
ГОСТ 7.11–2004 «СИБИД. Сокращение слов и словосочетаний на иностранных европейских языках»

Книги та брошури

У випадках, коли документ має одного, двох, трьох авторів – в заголовку вказується прізвище тільки першого автора. В області заголовка і відомостей про відповідальність обов'язковим стало приведення прізвищ авторів за косою межею з ініціалами попереду (обов'язково повторюється прізвище особи, що є єдиним автором, позначеним в заголовку бібліографічного опису).

Наприклад :

Жежеленко И. В. Высшие гармоники в системах электроснабжения промпредприятий / И. В. Жежеленко. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 2010. – 375 с.

Грабко В. В. Система автоматичного керування трансформаторами з поздовжньо-поперечним регулюванням напруги під навантаженням / В. В. Грабко, С. М. Левицький. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 119 с.

Філинюк М. А. Методи та засоби вимірювання параметрів потенційно-нестійких чотириполюсників : монографія / М. А. Філинюк, К. В. Огородник, Л. Б. Ліщинська. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 175 с.

Книги чотирьох і більш авторів, а також збірники статей описуються під заголовком. Відомості про авторство вказують після заголовка за косою рискою. В описі можуть бути наведені відомості про всіх осіб і (або) організаціях, зазначених у джерелі інформації. При необхідності скоротити їх кількість обмежуються вказівкою першого з кожної групи з додаванням у квадратних дужках скорочення «та інші» [та ін.].

Наприклад :

Основи теорії транспортних процесів і систем : навч. посіб. для студ. вищ. навч. зак. напряму «Транспортні технології» / М. Ф. Дмитриченко [та ін.]. – К. : Слово, 2009. – 335 с.

Багатотомні видання

Гиппиус З. Н. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М. : Габестро, 2001. – (Золотая проза серебряного века).
Т. 1 : Романы. – 367 с. – Библиогр. в примеч.: с. 360–366. – Содерж.: Без талісмана ; Победители ; Сумерки духа.
Т. 2 : Романы. – 415 с. – Содерж.: Чертова кукла ; Жизнеописание в 33 гл. ; Роман-царевич : история одного начинания ; Чужая любовь.

или

Гиппиус З. Н. Сочинения : в 2 т. / Зинаида Гиппиус. – М. : Габестро, 2001. – 2 т. – (Золотая проза серебряного века).

Стандарти

ДСТУ 5058–2008. Безпека у надзвичайних ситуаціях. Навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях. Основні положення. – Введ. 2010–01–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 10 с.

Система управління якістю. Вимоги : ДСТУ ISO 9001–2009. – Взамен ДСТУ ISO 9001–2001 ; введ. 2009–09–01. – К. : Держспоживстандарт України, 2009. – 26 с.

Патентні документи

Пат. 2335546 Россия, МПК С 21 С 7/06. Колошниковая защита доменной печи / И. С. Фещенко. – № 2006125248/02; заявл. 13.07.2006; опубл. 10.10.2008, Бюл. № 23. – 3 с.

Заявка 1806799 ЕПВ, МПК H 01 M 8/02, H 01 M 8/10. Titanium based material for fuel cell separator and process for producing same / Tarutani Yoshio, Seki Akira; Sumitomo MetalInd; Ltd Osakashi. – № 04772710.2; заявл. 27.08.2004 ; опубл. 11.07.2007, Бюл. № 12. – 2 с.

А.с. 1731835 СССР, МКИ С 21 D 1/78. Способ обработки двухфазных g + e железомарганцевых сплавов / Л. С. Малинов, Е. Я. Харланова, Ю. А. Рапина. – № 4821050/02; заявл. 02.04.90; опубл. 07.05.92, Бюл. № 17.

Законодавчі матеріали

Про вищу освіту [Електронний ресурс] : Закон України від від 01.07.2014 № 1556-VII // Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2014. – № 37-38. – Ст. 2004. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

Про природно-заповідний фонд України : Закон України від 16.06.92 р. № 2457–XII // Голос України. – 1992. – 15 верес. – С. 8–10.

Автореферат дисертації

Тихонов С. И. Стратегия развития предприятий-металлотрейдеров в Украине : дис. ... канд. экон. наук : 08.06.01 / Тихонов Сергей Иванович. – Мариуполь, 2007. – 190 с.

Депоновані наукові роботи

Алехин В. П. Изменение структуры никелида титана при воздействии высоких давлений и сдвиговых деформаций / В. П. Алехин, Е. А. Лесюк, Е. Г. Галкина ; Электростал. политехн. ин-т. – М., 2007. – 4 с. – Деп. в ВИНИТИ 13.07.2007, № 724–B2007.

Бібліографічний опис складової частини документа

На складову частину документа складається аналітичний опис. До складових частин документів відносяться: самостійний твір (стаття або інший матеріал) або частина твору (глава, розділ, параграф і т.п.), що має самостійний заголовок.

Для більш чіткого розмежування відомостей про складову частину документа і відомостей про документ, в якому вона поміщена, існує знак пунктуації – дві косих риски з інтервалом в один пропуск до і після знака.

Стаття з книги або іншого разового видання

Силовая электроника в промышленности и энергетике / Г. С. Нудельман [и др.] // Ефективність та якість електропостачання промислових підприємств : VI міжнар. наук.-техн. конф. : зб. пр. – Мариуполь, 2008. – С. 412–417.

Селезньова Н. О. Теоретичні основи організації руху матеріального потоку / Н. О. Селезньова // Проблеми економіки й управління у промислових регіонах : тези доп. учасн. в міжрегіон. наук.-практ. конф. (22–24 травня 2008 р.; Запоріжжя). – Запоріжжя, 2008. – С. 170–173.

Барботько А. И. Обработка многогранников с четным числом сторон на токарном станке / А. И. Барботько, М. С. Разумов // Вестник машиностроения. – 2010. – № 1. – С. 46–49.

Панов Д. С. Инновационная технологическая схема сорбционного извлечения кобальта и никеля из растворов подземного выщелачивания меди / Д. С. Панов, А. Г. Суднев, В. И. Скороходов // Металлург. – 2010. – № 10. – С. 71–72.

Дружков А. П. Радиационные дефекты и низкотемпературное упрочнение в сплаве Fe-Cr / А. П. Дружков, В. Л. Арбузов, Д. А. Перминов // Физика металлов и металловедение. – 2011. – Т. 111, № 2. – С. 218–224.

Климчук В. А. Автоматичне керування компенсуючими пристроями в системах електропостачання з нелінійними навантаженнями / В. А. Климчук, Р. В. Климчук // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наук. праць. – Маріуполь, 2005. – Вип. 15, Ч. 2. – С. 110–113.

Стаття більше трьох авторів

Взаимодействие титана со стальной технологической оснасткой при диффузионной сварке / И. Л. Батаронов [и др.] // Сварочное производство. – 2011. – № 2. – С. 14–19.

Переработка алюминиевой стружки в солевых расплавах / А. В. Гнатушенко [и др.] // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії : зб. наук. праць / ДДМА. – Краматорськ, 2009. – № 1 (15). – С. 79–83.

Расчет теоретической температуры горения топлива у фурм доменной печи при вдувании ПУТ / С. Л. Ярошевский [и др.] // Университетская наука – 2009 : тез. докл. междунар. науч.-техн. конф. / ПГТУ. – Мариуполь, 2009. – Т. 1. – С. 19–21.

Електронні ресурси

Опис сайту

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського [Електронний ресурс] : [Веб-сайт]. – Електронні дані. – Київ : НБУВ, 2013 – . – Режим доступу: www.nbuv.gov.ua. – Назва з екрана.

Опис документу з сайту

Дан Е. Л. Влияние различных факторов на кинетику удаления связанного аммиака из промышленных сточных вод / Е. Л. Дан, Э. О. Бутенко, А. Е. Капустин // Вісник Приазовського державного технічного університету : зб. наукових праць / ПДТУ. – Маріуполь, 2016. – Вип. 33. – С. 187–193. – (Серія: Технічні науки). – Режим доступу: http://eir.pstu.edu/handle/123456789/12876