Нормативно-правове забезпечення

Офіційні документи

Закон України «Про вищу освіту» / Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII.
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.
Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : Затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, Протокол № 11 / НАЗЯВО. – 2019. – 24 с.
Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Документи ДВНЗ «ПДТУ»

Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ»
Кодекс корпоративної культури університету
Положення про перевірку на плагіат випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів
Положення про перевірку на плагіат випускних кваліфікаційних робіт магістрів
Положення про перевірку на плагіат наукових та навчальних праць викладачів