Нормативно-правове забезпечення

Офіційні документи

Закон України «Про вищу освіту» / Верховна Рада України; Закон від 01.07.2014 № 1556-VII.
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.
Рекомендації для закладів вищої освіти щодо розробки та впровадження університетської системи забезпечення академічної доброчесності : Затверджено Рішенням Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 29 жовтня 2019 року, Протокол № 11 / НАЗЯВО. – 2019. – 24 с.
Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах (авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.

Документи ДВНЗ «ПДТУ»

Кодекс академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ»
Кодекс корпоративної культури університету
ПО ДВНЗ «ПДТУ» 5.3-01:2021 Положення про систему запобігання плагіату в академічних текстах працівників та здобувачів вищої освіти ДВНЗ «ПДТУ»
ПО ДВНЗ «ПДТУ» 5.3-02:2021 Положення про комісію з академічної доброчесності ДВНЗ «ПДТУ»
ПО ДВНЗ «ПДТУ» 5.3-03:2021 Положення про комісію з етики та управління конфліктами ДВНЗ «ПДТУ»