Вимоги до посилань

Посилання – сукупність бібліографічних відомостей про цитований, розгорнутий або згаданий у тексті документа інший документ, достатній для його загального характеризування, ідентифікування й пошуку:

 • посилання дають змогу перевірити вірогідність і точність поданих цитат, формул, статистичних даних, фактів і відомостей, запозичених з інших видань;
 • можливість виявити та знайти ці першоджерела;
 • ознайомитися з літературою з теми дослідження, зокрема з працями, в яких питання висвітлено докладніше, ніж у цій публікації, або аргументовано інший погляд.

Посилання в наукометрії допомагають визначити актуальність і значущість публікації, її вплив на розвиток досліджень у певній галузі

 

Стилі оформлення посилань за вітчизняними стандартами

Правильне використання цитат та оформлення посилань у наукових роботах є важливою складовою дотримання принципів академічної доброчесності та сприяє якісному інтегруванню українських дослідників у світову систему наукової комунікації.

Правила подання бібліографічної інформації визначаються Державними стандартами України, зокрема:

ДСТУ 8302:2015 "Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання"
ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання"

10 березня 2017 року набув чинності Наказ Міністерства освіти і науки України "Про затвердження вимог до оформлення дисертації", згідно з яким "… бібліографічний опис списку використаних джерел може оформлятися здобувачем наукового ступеня за його вибором з урахуванням Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 або одним зі стилів, віднесених до рекомендованого переліку стилів оформлення списку наукових публікацій".

Міжнародні стилі посилань

В Україні рекомендованими для використання вважаються наступні міжнародні стилі:

Приклади оформлення бібліографічних описів за міжнародними стилями цитування

 

 

Види та вимоги до цитувань

Цитування – пряме використання першоджерела з посиланням на нього.

Пряме – дослівне цитування автора.

Непряме – виклад думок, ідей автора своїми словами, використовуючи перефразування та узагальнення.

Загальні вимоги до цитування

 • текст цитати береться у лапки, наводиться в тій граматичній формі, в якій він поданий у джерелі
 • цитування повинно бути повним, без скорочення авторського тексту і без перекручень думок автора
 • пропуск слів, речень, абзаців при цитуванні допускається без перекручення авторського тексту і позначається трьома крапкам
 • кожна цитата обов’язково супроводжується посиланням на джерело
 • при непрямому цитуванні (переказі, викладенні думок інших авторів своїми словами) слід бути точним у викладанні думок автора
 • якщо необхідно виявити ставлення автора наукової роботи до окремих слів або думок з цитованого тексту, то після них у круглих дужках ставлять знак оклику або знак запитання
 • якщо автор використовуючи цитати виділяє в ній деякі слова, то слід зробити після тексту спеціальне застереження, поставити крапку, потім тире і вказати ініціали автора процитованого тексту, а застереження взяти в круглі дужки. Приклади застережень: (курсив наш. – О. П.), (підкреслено мною. – О. П.).

Цитуючі чужі роботи перевірте, чи:

 • використали в тексті прямі цитати з джерел
 • надали повне цитування, без скорочення авторського тексту і перекручення думок автора
 • взяли цитований текст у лапки, вказали посилання на джерело
 • вказали в дужках прізвище автора після викладення основної ідеї
 • вилучили певні фрагменти для уникнення довгого цитування та позначили трикрапкою
 • подали пояснення, які розривають текст цитати, у квадратні дужки
 • граматично узгодили з авторським текстом цитати.

Використання чужих ідей, фактичного матеріалу, цитування без посилання на джерело, запозичення є порушенням авторського права і розцінюється як плагіат, привласнення чужого авторства, видача чужого твору або винаходу за свій. Переклад не дослівного авторського тексту не вимагає цитування, але передбачає посилання на джерело.

Бібліографічні менеджери

Інструменти цитування (бібліографічні менеджери або референс менеджери) – це програми, що допомагають зберігати інформацію та управляти бібліографічними посиланнями дослідження.

EndNote – платна система управління бібліографічною інформацією, що застосовується для управління посиланнями та бібліографією та дозволяє відформатувати їх згідно з численними стандартами цитування. Компанія-розробник – Clarivate Analytics (раніше відома як Thomson Reuters). Для наукової спільноти СумДУ користування системою EndNote безкоштовне, оскільки університет має доступ до реферативної бази даних Web of Science, у якій EndNote є інструментом.

Навчальні відео щодо користування системою EndNote

 

Zotero – безкоштовна програма з відкритим програмним кодом. Дозволяє користувачеві збирати, упорядковувати та організовувати інформацію для власної дослідницької роботи з усіх типів джерел, що показані в браузері (статті в форматі PDF, веб-сторінки, текстові файли, музичні, відео файли тощо).

Навчальні матеріали щодо користування програмою Zotero

 

 

Mendeley – безкоштовне програмне забезпечення для керування бібліографічною інформацією, яке дозволяє зберігати та переглядати дослідницькі праці у форматі PDF. Mendeley є продуктом компанії Elsevier (Scopus) і використовується як соціальна мережа для вчених.

Відео та навчальні посібники щодо користування Mendeley

 

 

Для зручності користування бібліографічним менеджером Mendeley аспірантами Запорізького національного університету створено плагін для оформлення бібліографії згідно з ДСТУ 8302:2015.

 

Алгоритм дій:

 1. завантажити Mendeley
 2. закладка View – Citation styles – More Styles
 3. відкрити закладку Get more Styles і в рядок Download style вставити посилання на плагін: http://16bitfamily.com/csl/dstu-gost-8302-2015.csl

Плагін безкоштовний, з його допомогою дуже легко автоматично конвертувати бібліографію зі стилю ДСТУ на будь-який міжнародний стиль цитування і навпаки.

Генератори посилань

Сервіс для автоматизованого оформлення бібліографічних посилань згідно з ДСТУ 8302:2015.

VAK.in.ua – безкоштовний портал, присвячений полегшенню процедури оформлення наукових джерел відповідно до вимог Вищої атестаційної комісії (ВАК) України. Як оформити джерела згідно з вимогами ВАК України за допомогою порталу VAK.in.ua.

BibMe – безкоштовний генератор цитувань, що дозволяє створювати списки за 4-ма стилями: MLA, APA, Chicago, Turabian.

CiteFast – це безкоштовний генератор цитат у стилях APA, MLA та Chicago.

CiteMaker – автоматично генерує цитати в MLA, APA, Harvard та Oxford стилях для вебсайтів.

Citation Machine – генератор посилань у стилях APA, MLA, Chicago. Платформа пропонує посібник з правильного цитування.

Citethisforme – безкоштовний генератор посилань, дозволяє працювати з багатьма стилями.

ResearchoMatic – програма для цитування джерел у всіх основних стилях цитування, включаючи IEEE, MLA, APA, Chicago.

MyBib– безкоштовний генератор посилань в стилях APA, MLA, Chicago, Harvard.