Вісник Приазовського державного технічного університету. Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування

Головна

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Соціально-гуманітарні науки та публічне адміністрування» – збірник, у якому публікуються результати теоретичних та експериментальних досліджень вчених закладів вищої освіти та провідних спеціалістів у галузі соціально-гуманітарних наук: соціології, соціальної роботи, психології, педагогіки, філософії, історії, філології та політології, показаний їхній внесок у розвиток сучасної науки та практики.
Збірник є корисним для викладачів, наукових працівників, аспірантів, магістрантів, студентів та фахівців соціальної сфери та сфери обслуговування.

Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ «ПДТУ», протокол № 13 від 12.06.2018 року.


ISSN: 2617-2038

Рік заснування: 2018

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, англійська

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Архів видань за посиланням

 

Правила оформлення

Структурні елементи статті:

 • УДК;
 • відомості про авторів (прізвище та ініціали), вчений ступінь, посада, місце роботи;
 • назва статті двома мовами (українською, англійською);
 • анотація (не менш, ніж 5 речень) та ключові слова (3–5 слів) двома мовами (українською, англійською);
 • текст статті українською або англійською мовами;
 • література.

Вимоги щодо змісту наукової статті
Для публікації приймаються раніше не опубліковані статті високого наукового рівня, обсяг рукопису у межах 8–20 сторінок, разом з рисунками, таблицями, додатками, списком літератури.
Наукова стаття обов’язково має містити такі структурні елементи (з виділенням у тексті) як:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор;
 • виділення невирішеної проблеми, якій присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (завдань, що потрібно розв’язати);
 • виклад основного матеріалу дослідження з обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки та (або) перспективи та пропозиції щодо подальших наукових розвідок у даному напрямку;
 • посилання на літературу подаються у квадратних дужках [1, с. 15], [3, с. 315; 4, с.86]. Посилання на роботи, що не публікувались неприпустиме. Перелік використаних джерел оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком «Література» відповідно до стандартів (ДСТУ 8302:2015 «Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання»).

Статті підлягають внутрішньому анонімному рецензуванню та перевірці на наявність плагіату. Статті студентів публікуються за наявності рецензії наукового керівника або в співавторстві з викладачем, що має науковий ступінь. Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальність за помилки та неточності, що допущені, несуть автори публікацій.

Технічні вимоги до оформлення статті
Приклад оформлення статті

Редакційна колегія

Головний редактор: Волошин В’ячеслав Степанович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: ректор ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Заступники головного редактора:

Марченко Ірина Федорівна
Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: декан соціально-гуманітарного факультету
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Ташкінова Оксана Анатоліївна
Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри соціології та соціальної роботи
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук

Відповідальний секретар: Лапіна Марина Дмитрівна
Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: старший викладач

Редакційна колегія: склад.

Контакти

Адреса редакції:
ДВНЗ «ПДТУ», к. 5.305, вул. Університетська, 7,
м. Маріуполь, Донецька обл., 87555, Україна

Address:
PSTU, vul. Universytetska, 7,
Mariupol, Donetska Oblast, 87555, Ukraine

Tel.: (067) 141-07-70 Лапіна Марина Дмитрівна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.