Вісник Приазовського державного технічного університету. Технічні науки

Головна

«Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Технічні науки» – науковий фаховий журнал, в якому публікуються результати новітніх наукових досліджень, що мають важливі теоретичні, експериментальні та практичні результати з різних областей технічних наук.

Мета видання – висвітлення актуальних проблем різних галузей промисловості, галузі інформаційних технологій та шляхів їх вирішення за допомогою фундаментальних і прикладних досліджень, нових наукових підходів до розробки технологій, аналізу аспектів роботи підприємств.

Галузь та проблематика – у збірнику представлені наукові статті, що висвітлюють дослідження в наступних актуальних областях: Фізична хімія і теорія металургійних процесів, Металургія чавуну, Металургія сталі, Обробка металів тиском, Матеріалознавство, Ливарне виробництво, Теплотехніка і теплоенергетика, Зварювальне виробництво, Машинобудування і металообробка, Обладнання та ремонти, Електротехніка та електроенергетика, Автоматизація процесів і систем, Інформатика, Транспорт і логістика, Техногенна безпека.

Видання має Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 17950-6800 ПР від 21.06.2011 р.

Збірник включено до переліку наукових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Web-сторінка видання: за посиланням

p-ISSN: 2225-6733; e-ISSN: 2519-271X

Рік заснування: 1995

Періодичність: 2 рази на рік

Мова видання: українська, російська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Державний вищий навчальний заклад «Приазовський державний технічний університет»

Архів видань за посиланням

Індексація

Міжнародні наукометричні бази, репозиторії, бібліотеки, пошукові системи, в яких представлено видання

Правила оформлення

До публікації у збірнику приймаються тільки наукові статті, виконані відповідно до вимог Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003р. № 7-05/1, які мають наступні необхідні елементи:

  • постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
  • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
  • формулювання цілей статті (постановка завдання);
  • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
  • висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
  • перелік використаних джерел (оформлений відповідно до стандартів – ГОСТ 7.1:2006, ДСТУ 3582:2013, ГОСТ Р 7.0.12-2011).

Список джерел повинен бути складений в порядку спогаду в тексті. Посилання на літературу поміщають у квадратні дужки. Після списку використаних джерел надається пристатейна бібліографія латиницею (References).

 

Терміни подачі статей: в перший номер – листопад-квітень, у другий номер – травень-жовтень.

До статті надаються наступні супровідні матеріали (по одному примірнику):

  • експертний висновок про можливість публікації статті у відкритому друці;
  • рецензія фахівця за профілем статті, в якій повинна бути відображена наукова новизна результатів, їх цінність і значущість, зауваження по суті статті та по її оформленню;
  • ліцензійний договір на використання твору (два примірники);
  • дозвіл на обробку персональних даних.

При невідповідності вимогам стаття до друку не приймається.

Форми необхідних документів:

Зразки оформлення бібліографічних описів на сайті НТБ ПДТУ за посиланням.

Редакційна колегія

Головний редактор: Чигарьов Валерій Васильович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: завідувач кафедри металургії і технології зварювального виробництва
Науковий ступінь: доктор технічних наук
Вчене звання: професор

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-65-05
E-mail:chigarеЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scopus Author ID 6602464129
ORCID 0000-0002-1480-2261
Google Scholar Link

Заступник головного редактора: Лєнцов Ігор Альбертович

Основне місце роботи: ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
Посада: проректор з наукової роботи, доцент кафедри теплофізики та теплоенергетики металургійного виробництва
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Вчене звання: доцент

Країна: Україна

Тел.: (0629) 44-63-11
E-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний секретар: Савенко Ольга Сергіївна

Тел.: (0629) 44-62-34

Редакційна колегія: склад.

Контакти

Головний редактор: Чигарьов Валерій Васильович
Тел.: (0629) 44-65-05
E-mail:chigarеЦя електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник головного редактора: Лєнцов Ігор Альбертович
Тел.: (0629) 44-63-11
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Відповідальний секретар: Савенко Ольга Сергіївна
Тел.: (0629) 44-62-34

Адреса редакції:
ДВНЗ «ПДТУ», к. 175, вул. Університетська, 7,
м. Маріуполь, Донецька обл., 87500, Україна

Address:
PSTU, vul. Universytetska, 7,
Mariupol, Donetska Oblast, 87500, Ukraine

Tel.: (0629) 44-62-34, tel/fax (0629) 33-34-16; fax: (0629) 52-99-24
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. (для надсилання статей)