Правила користування Бібліотекою

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека університету ДВНЗ ПДТУ (далі – Бібліотека) є навчальним, інформаційним та культурно-просвітницьким структурним підрозділом і забезпечує творами друку, іншими інформаційними матеріалами та доступом до віддалених джерел навчальний, науковий та виховний процеси університету.
1.2. Користувач Бібліотеки – фізична особа, яка звернулась до послуг Бібліотеки.
1.3. Правила користування Бібліотекою – документ, що регламентує відносини користувача з Бібліотекою, встановлює загальний порядок організації обслуговування користувачів, доступ до фондів Бібліотеки, перелік основних послуг і умови їх надання, права і обов'язки користувача. Правила користування складені відповідно до Закону України «Про бібліотеку і бібліотечну справу» та Типових правил користування Бібліотекою вищого закладу освіти Міністерства освіти України, затверджених Наказом Міністерства освіти України №321 від 31.08.98 року.
1.4. Інформаційні ресурси Бібліотеки є невід`ємною частиною загальнодержавної довідково-інформаційної системи і знаходяться під охороною держави. Складовими ресурсної бази є: упорядковані фонди документів друку, документи на нетрадиційних носіях інформації, бази даних, мережеві інформаційні ресурси, матеріально-технічні засоби опрацювання, зберігання та передачі інформації.
1.5. Користування Бібліотекою – безкоштовне.

2. Право користування Бібліотекою

2.1 Право користування Бібліотекою мають: професорсько-викладацький склад, аспіранти, магістранти, студенти та співробітники університету, викладачі коледжів, що входять до складу університету, пенсіонери вузу.
2.2. Представники інших вищих навчальних закладів, підприємств, організацій та установ, учні ліцею, що входить до складу університету, студенти коледжів обслуговуються лише в читальних залах Бібліотеки.
2.3. Видача літератури здійснюється тільки при наявності читацького квитка. Передавати читацький квиток іншим особам заборонено.
2.4. Втрата читацького квитка не знімає відповідальності за всю літературу, що під нього взято.
2.5. При втраті читацького квитка читач отримує дублікат через місяць після подання заяви.

3. Умови запису в Бібліотеку

3.1. Для запису в Бібліотеку користувачі пред'являють:

  • студенти – студентський квиток та фотокартку;

Примітка: студенти першого курсу записуються в Бібліотеку згідно документів приймальної комісії після виходу наказу про зарахування.

  • аспіранти – аспірантський квиток, ксерокопію виписки з приказу та фотокартку;
  • викладачі та співробітники вузу – паспорт та фотокартку.

Примітка: відомості про нових користувачів-співробітників вузу за необхідності бібліотекар з'ясовує у відділі кадрів Університету.

  • студенти коледжів та учні ліцею, що входять до складу університету – студентський квиток або читацький квиток бібліотек коледжів.

3.2. На підставі поданих документів користувачеві видається читацький квиток Бібліотеки та заповнюється читацький формуляр.

3.3. Перед записом у Бібліотеку читач повинен ознайомитись з правилами користування Бібліотекою та підтвердити своє зобов'язання їх неодмінного виконання:

  • в умовах автоматизованої системи книговидачі – підписом на читацькому квитку та реєстраційній карточці читача;
  • в умовах традиційного обслуговування – підписом на читацькому формулярі, читацькому квитку та реєстраційній карточці читача.

4. Порядок користування фондами та іншими інформаційними ресурсами Бібліотеки

4.1. Загальні положення
4.1.1. Для одержання літератури користувач подає читацький квиток, заповнює вимогу на літературу або подає усний запит.
4.1.2. При традиційному обслуговуванні книжковий формуляр засвідчує факт та дату видачі читачу літератури. Читач розписується у книжковому формулярі за кожний одержаний примірник, повернення літератури засвідчується підписом бібліотекаря на книжковому формулярі.
4.1.3. У режимі автоматизованого обслуговування користувача усі записи про видані та повернені документи фіксуються в електронному формулярі. Доступ до електронного формуляру читача здійснюється тільки зчитуванням індивідуального штрих-коду читацького квитка за допомогою спеціального приладу. Користувач повинен ознайомитися с переліком виданих документів на моніторі ПК під час обслуговування на абонементах Бібліотеки. Читач повинен слідкувати за станом своєї заборгованості перед Бібліотекою на сайті Бібліотеки (http://ntb.pstu.edu) впродовж всього терміна навчання у ДВНЗ «ПДТУ».

4.2. Порядок користування абонементами
4.2.1. Навчальна та навчально-методична література, яка є в Бібліотеці в достатній кількості, знаходиться на абонементі навчальної літератури і видається на семестр або навчальний рік в кількості, що відповідає навчальним планам і програмам.
4.2.2. Наукові та науково-популярні видання, які знаходяться у фонді абонементу наукової літератури, видаються професорсько-викладацькому складу, науковим працівникам і аспірантам у кількості 10-15 примірників на 5-30 днів, студентам-дипломникам - до 10 примірників, іншим категоріям читачів - до 5 примірників на той же термін.
4.2.3. Художня література видається у кількості не більше 3 примірників терміном на 15 днів, а книги та журнали підвищеного попиту – на 5 днів.
4.2.4. Бібліотекар має право подовжити термін користування літературою на прохання читача, якщо на неї нема попиту від інших читачів:
науковою літературою – до 3-х строків можуть користуватись докторанти, аспіранти, викладачі, наукові працівники, студенти-дипломники, інші студенти - на один строк;
навчальною літературою – на час виробничої практики, складання бакалаврських іспитів, або на час перездачі іспитів;
художньою літературою – на 1 строк.

4.3. Порядок користування читальними залами
4.3.1. При відвідуванні читального залу користувач зобов'язаний здати читацький квиток бібліотекарю.
4.3.2. В читальних залах користувачі можуть отримати примірники навчальної, навчально-методичної, науково-популярної літератури, яка надходить до бібліотеки, довідкові, енциклопедичні, рідкісні та цінні видання, словники, а також періодичні видання, які передплачує бібліотека.
4.3.3. Неопубліковані матеріали (дисертації, звіти НДР та ін.), література обмеженого користування видаються за письмовим дозволом проректора з наукової роботи, де вказано термін роботи з матеріалом. Якщо термін не вказано, дозвіл вважається одноразовим.
Примітка: сторонні читачі повинні надати також лист за підписом керівника організації, де вони працюють, з переліком дисертацій, звітів і метою їх вивчення. Бланк замовлення можна отримати у читальному залі технічних та природничих наук.
4.3.4. Кількість документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
4.3.5. Користувачі повинні додержуватись тиші в читальних залах та інших приміщеннях Бібліотеки. У разі порушення, співробітник Бібліотеки має право вивести користувача з читального залу.
4.3.6. Виносити з приміщення читального залу видання без дозволу бібліотекаря забороняється.
4.3.7. При відсутності в Бібліотеці необхідних видань їх можна отримати з фондів інших бібліотек по міжбібліотечному абонементу (МБА), або скористатися послугами електронної доставки документів (ЕДД).

4.4. Порядок користування автоматизованими робочими місцями у відділах Бібліотеки.
4.4.1. Автоматизовані робочі місця для користувачів повинні використовуватися виключно з навчальною, науковою та освітньою метою. Читачі не мають права встановлювати та користуватися стороннім програмним забезпеченням на ПК Бібліотеки.
4.4.2. З автоматизованого робочого місця користувач має право доступу до:
– програм Microsoft Office;
– електронного каталогу Бібліотеки;
– тематичних повнотекстових баз даних;
– освітніх, наукових та навчальних ресурсів університету та мережі Інтернет.
4.4.3. За необхідністю, користувачеві надаються консультації з використання інформаційних ресурсів Бібліотеки та мережі Інтернет.
4.4.4. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених Бібліотекою баз даних, інших об'єктів власності, які Бібліотека надає у користування згідно з законодавством України.
4.4.5. За пошкодження програмно-технічних засобів читачі притягаються до відповідальності згідно з чинним законодавством.

5. Права, обов'язки та відповідальність користувачів

5.1. Користувачі Бібліотеки мають право :
5.1.1. На повне, оперативне та якісне обслуговування.
5.1.2. Безкоштовно користуватись основними інформаційно-бібліотечними послугами.
5.1.3. Одержувати у тимчасове користування необхідні документи на різних носіях інформації з фонду Бібліотеки.
5.1.4. Отримувати консультативну допомогу щодо бібліотечно-бібліографічних знань, навичок та вмінь самостійного користування бібліотекою, а також з пошуку інформації в автоматизованому режимі.
5.1.5. Брати участь у читацьких конференціях, майстер-класах, літературно-музичних вечорах, презентаціях та інших заходах, що проводить Бібліотека.
5.1.6. Працювати з електронними освітніми і науковими ресурсами у локальній мережі бібліотеки, Інтранеті або Інтернеті.
5.1.7. Використовувати Wi-Fi технологію в обладнаних зонах.
5.1.8. Вимагати дотримання конфіденційності щодо особистих відомостей та переліку використовуваних документів.

5.2. Користувачі Бібліотеки зобов'язані:
5.2.1. Знати Правила користування Бібліотекою і дотримуватись їх. За порушення Правил користувач може бути позбавлений права користування усіма структурними підрозділами Бібліотеки на термін, що визначається адміністрацією Бібліотеки.
5.2.2. Під час запису до Бібліотеки надавати необхідні відомості про себе для заповнення читацьких документів. Якщо дані змінюються, вчасно попереджати Бібліотеку про зміни.
5.2.3. Дбайливо ставитись до документів, отриманих із фондів Бібліотеки, не виносити з приміщення Бібліотеки літературу з бібліотечного фонду, якщо вона не записана в читацькому формулярі; не робити в ній ніяких поміток, не виривати і не загинати сторінки.
5.2.4. При отриманні документів ретельно перевірити їх кількість та наявність пошкоджень, і в разі виявлення дефектів, відсутності сторінок, повідомити бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на книзі чи журналі відповідні позначки. В іншому разі відповідальність за виявлені дефекти несе користувач.
5.2.5. Повертати до Бібліотеки документи в установлені терміни. По закінченню семестру, навчального року (на час літніх канікул) студенти зобов'язані повернути до Бібліотеки всі отримані документи.
5.2.6. На початку кожного навчального року читач повинен перереєструватися, пред'явити всю літературу, що значиться за ним та подовжити (при потребі) термін користування нею.
5.2.7. У разі закінчення навчання в університеті або звільнення, користувач повинен повністю розрахуватись з Бібліотекою та підписати обхідний листок на абонементах Бібліотеки.

5.3. Відповідальність користувачів Бібліотеки
5.3.1. За завдану бібліотечному фонду та майну Бібліотеки шкоду користувачі несуть матеріальну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законодавством України.
5.3.2. У разі втрати або пошкодження документів з фонду Бібліотеки користувач повинен замінити їх аналогічними або рівноцінними (за визначенням Бібліотеки) документами. При неможливості заміни користувач повинен зробити якісну ксерокопію цього видання.
5.3.3. Грошова компенсація встановлюється за ринковими цінами, що діють на день розрахунку.
5.3.4. При втраті особливо цінних для Бібліотеки видань, якщо номінальна вартість втраченої (пошкодженої) літератури значно нижче фактичної, спосіб розрахунку та його кратність визначається Бібліотекою окремо за кожне видання в залежності від його цінності, або по цінах, що визначені каталогами-прейскурантами на закупівлю і продаж букіністичних, антикварних, інших видань та умовами застосування цих цін.

6. Права та обов'язки Бібліотеки

6.1. Бібліотека зобов'язана:
6.1.1. Забезпечити реалізацію прав користувачів відповідно Закону України «Про Бібліотеки і бібліотечну справу» і обслуговувати їх відповідно до «Положення про науково-технічну Бібліотеку ПДТУ» та цим Правилам.
6.1.2. Інформувати користувачів про всі види послуг, що надаються, через об'яви, буклети, інформаційні панелі, електронні розсилки, сайт Бібліотеки.
6.1.3. Формувати бібліотечні фонди згідно з потребами навчального, науково-дослідницького та культурно-виховного процесів університету.
6.1.4. Здійснювати облік, забезпечувати зберігання, раціональну організацію і використання своїх фондів.
6.1.5. Забезпечити високий рівень обслуговування користувачів, на основі постійного підвищення фахового і культурного рівня бібліотечних працівників. Створити максимально комфортні умови та вільний доступ до фондів бібліотеки, для роботи з різними джерелами інформації.
6.1.6. Надавати користувачам повну інформацію про склад бібліотечного фонду через систему традиційного та електронного каталогів, бібліографічних покажчиків, списків літератури та інших форм бібліотечного інформування (книжкові виставки та перегляди літератури, бібліографічні огляди, Дні інформації тощо). Брати участь у створенні регіональних, загальнодержавних баз даних і надавати доступ користувачам до них.
6.1.7. Вивчати інформаційні потреби та оперативно забезпечувати інформаційні запити науковців та студентів університету із використанням різноманітних форм і методів індивідуальної, групової та масової інформації. Проводити соціологічні дослідження читацьких інтересів з метою їх оптимального задоволення.
6.1.8. Організовувати роботу по поширенню знань з основ інформаційно-бібліотечної грамотності, по прищепленню навичок роботи з книгою, різними джерелами інформації. Проводити з цією метою спеціальні лекції, індивідуальні бесіди, консультації та ін.
6.1.9. Втілювати нові автоматизовані технології бібліотечного обслуговування, розширювати можливості інформаційного забезпечення користувачів шляхом міжбібліотечного абонементу (МБА) та електронної доставки документів (ЕДД), використання ресурсів всесвітньої мережі Інтернет.
6.1.10. Не використовувати відомості про користувачів та їх читання, окрім наукових цілей та організації бібліотечного обслуговування.
6.1.11. Виконувати Закон України «Про захист інтелектуальної власності» відносно об'єктів, які зберігаються і використовуються бібліотекою.

6.2. Бібліотека має право:
6.2.1. Видавати користувачам книги, інші документи тільки після повернення взятих раніше, термін користування якими закінчився.
6.2.2. Через 15 днів після закінчення терміну користування документами нагадувати користувачам поштою чи по телефону про необхідність повернення літератури у визначений строк. Якщо користувач ігнорує нагадування бібліотеки, передавати відповідні матеріали до суду згідно з чинним законодавством.
6.2.3. За порушення Правил користування Бібліотекою та недбале ставлення до документів друку позбавляти користувача права користування усіма структурними підрозділами Бібліотеки терміном на один місяць. За неодноразові порушення позбавляти права користування Бібліотекою на навчальний семестр, або до кінця навчального року.
6.2.4. Інформувати адміністрацію навчального закладу про порушення користувачами основних вимог користування документами.